Durlet

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, koop/verkoopovereenkomsten en leveringen, met uitsluiting van de toepassing van de algemene voorwaarden van de tegenpartij zelfs al worden deze voordien medegedeeld, tenzij afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

1.1. Al de verkopen worden geacht gedaan te Izegem (plaats van maatschappelijke zetel).

1.2. De offerten zijn steeds vrijblijvend en slechts geldig voor 1 maand.

1.3. Onze verkoopprijzen zijn indicatief. Zij kunnen automatisch herzien worden door ons in o.m. de volgende gevallen: verhoging van de grondstofprijzen, loonsverhogingen, pariteitswisseling van de valuta waarin onze grondstoffen gequoteerd worden, verhoging van de energieprijzen, vervanging van ontbrekende grondstoffen door andere, wijziging van aankoopbronnen door redenen onafhankelijk van onze wil. Deze opsomming is niet beperkend

Sommige verkoopprijzen kunnen vermeld zijn in vreemde valuta; de wisselkoers is die, geldig op de datum van de offerte, en elke wijziging van deze koers zal automatisch de herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen.

2.1. Alle overeenkomsten van koop/verkoop komen slechts tot stand na orderbevestiging door de verkoper vanuit de bedrijfszetel. De koper is verbonden door zijn aankoopverbintenis (order/bestelling).

2.2 Bij bestelling, erkent elke koper kennis genomen te hebben van onze verkoopsvoorwaarden, afgedrukt op onze offerten en/of onze verkoopsbevestigingen, en hiermede akkoord te gaan.

2.3. Indien een koper tegenover de verkoper in gebreke is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen en alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen dat hij zowel aan zijn betalings- als aan zijn andere verplichtingen zal voldoen.

2.4.Wijzigingen of annuleringen van gedane bestellingen zijn pas van kracht na schriftelijke

akkoordverklaring vanwege de verkoper.

3. LEVERING

3.1. De goederen zijn verkocht af fabriek, en zelfs deze die franco verzonden zijn, reizen steeds op risico van de bestemmeling, die, in geval van averij of schade bij de aankomst van de goederen, voorbehoud dient te maken bij de vervoerder.

De vertraging bij de levering mag niet als voorwendsel aanzien worden om de betaling van de gefactureerde goederen te weigeren of uit te stellen.

3.2. Ingeval de goederen geleverd worden, moeten de betwistingen met betrekking tot de aflevering, inzonderheid wat betreft de zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit, vermeld worden aan de vervoerder en opgetekend op de afleveringsbon. Eventuele klachtbevestiging moet alvast de verkoper bereikt hebben binnen de twee werkdagen na de levering. Het aanvaarden van goederen onder voorbehoud van later nazicht wordt niet aanvaard.

3.3.De door de koper geviseerde en ondertekende strook van de leveringsbon zal door de verkoper beschouwd worden als kwijting van definitieve ontvangst van de goederen.

3.4.De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5.De goederen die verkocht zijn moeten afgenomen worden binnen de gestelde termijn en bij niet-afname behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten levering te nemen, zonder uitsluiting van het recht op schadevergoeding in elk van deze gevallen, ondermeer vervoerkosten, bergingskosten, enz.
Alle goederen die niet binnen de bepaalde termijn kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de koper, zullen voor zijn risico opgeslagen worden. De opslagkosten zullen 8% per maand bedragen, vanaf de eerste dag van de opslag. Elke begonnen maand zal volledig aangerekend worden.

Verder behouden wij het recht om deze goederen onder te brengen in een opslagplaats ten laste van de koper, en dit na een verwittiging per aangetekend schrijven, waaraan geen gevolg is gegeven binnen 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum.

4.1. GEBREKEN

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek : lichte kleurverschillen,het verkleuren van hout, leder, textiel en vezelstoffen, de werking van het hout, het uitrekken van de bekledingsmaterialen door gebruik,lichte verschillen in de afmetingen van het goed of andere kleine afwijkingenvoor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, als eigen zijnde aan de gebruikte materialen.

4.2. Elke factuur maakt een afzonderlijke verkoop uit.

4.3. Gebeurlijke klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na ontvangst ervan.

4.4. In geval de klacht wordt aanvaard, zal de verkoper zich beperken tot de vervanging of herstelling van de als niet geschikt erkende goederen.

5. BETALINGEN

5.1. Behoudens andersluidende bepalingen, dienen de goederen contant betaald op de zetel van de verkoper.

5.2.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

5.3.Wanneer het factuurbedrag of het saldo hierop verschuldigd niet betaald is op de gestelde vervaldag, dan wordt op het totaalbedrag van de eisbaar geworden schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% op jaarbasis vanaf de vervaldag aangerekend. De rentevoet van de verwijlintresten kan verhoogd worden ingeval de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties deze rentevoet op het ogenblik van de ingebrekestelling zou overstijgen, en dan minstens tot dezelfde hoogte.

5.4. In geval van niet-betaling behoudt de verkoper zich steeds het recht voor de nog niet uitgevoerde bestellingen als ongedaan te beschouwen, onverminderd schadevergoeding. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In

voorkomend geval behoudt de verkoper het recht op schadevergoeding.

6.1. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt na een vergeefse ingebrekestelling en onafgezien van de verwijlintresten een forfaitaire schadevergoeding van 10% toegepast, berekend op het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 200 EUR onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.

6.2. In geen geval heeft de Koper het recht om enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door de Verkoper aan de Koper af te zetten tegen enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door de Koper aan de Verkoper.

6.3. In geval van geschil of betwisting zijn alleen de rechtbanken in wiens rechtsgebied de zetel van de verkoper is gevestigd bevoegd om hiervan kennis te nemen, met name de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUDSCLAUSULE

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de

koopprijs in hoofdsom en accessoria. Indien de koper om welke reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd is aan de verkoper, zal de eigendom van de goederen pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen integraal voldaan werden door de koper.
De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.